ZPŮSOBY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Poradna

Způsoby ukončení pracovního poměru

Možnosti ukončení pracovního poměru jsou různé. Některé končí uplynutím domluvené doby, jiné jednostranným úkonem nebo oboustrannou dohodou. Každý typ s sebou nese určité podmínky, které je nutné dodržet. Jaké to jsou? 

Typy ukončení pracovního poměru

V případě, že chcete rozvázat pracovní poměr, vždy je nutné učinit tak s ohledem na zákoník práce (§ 48). Ten se snaží spravedlivým způsobem chránit zaměstnance i zaměstnavatele. Existuje několik způsobů, jak lze ukončit pracovní poměr:

Dohoda

Je to nejjednodušší varianta, jak ukončit pracovní vztah. Zaměstnanec a zaměstnavatel rozváží spolupráci dohodou o ukončení pracovního poměru. Probíhá písemným souhlasem obou účastníků a je ukončena k datu, na kterém se obě strany domluví. Na tento typ se nevztahují žádná omezení v podobě ochranné doby apod.

Za předpokladu, že má zaměstnanec nárok na odstupné (například snižování počtu zaměstnanců), je vhodné, aby dohoda obsahovala důvod ukončení. Pokud uveden v dohodě není, právo na odstupné zaniká.

Výpověď

Výpověď je jednostranné jednání. Její podmínkou jsou písemná forma a doručení druhé straně. V opačném případě je neplatná. Když ji zaměstnavatel pošle zaměstnanci a ten ji nepřevezme, je platná dnem vrácení poštou zpět k odesílateli. Po předání následuje výpovědní doba. Ta je minimálně dvouměsíční a začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v kterém začala výpověď platit.

Výpověď ze strany zaměstnance lze podat z jakéhokoliv důvodu. I bez něho.

Výpověď ze strany zaměstnavatele má své podmínky. Nesmí být udělena v ochranné době. Je také důležité konkrétně vymezit její důvod.

Důvody k podání výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou například:

 • Konec činnosti zaměstnavatele nebo jeho části.
 • Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části.
 • Zaměstnanec se stává nadbytečným.
 • Dlouhodobá pracovní nezpůsobilost ze zdravotních důvodů na straně pracovníka.
 • Dlouhodobě špatné pracovní výsledky.
 • Opakované porušování pracovního řádu.

Ochrannou dobou se rozumí:

 • Neúmyslně zaviněná a dočasná pracovní neschopnost.
 • Těhotenství.
 • Mateřská, rodičovská dovolená.
 • Vojenské cvičení.
 • Výkon veřejné funkce.

Ochranná doba neplatí, když se zaměstnavatel ruší, případně se stěhuje mimo místo výkonu práce pracovníka. Také se na ni nebere zřetel v situaci, kdy zaměstnanec opakovaně nedodržuje právní předpisy či porušuje pracovní kázeň.

Okamžité zrušení

Okamžitým zrušením může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr pouze za mimořádných okolností. Jde o situace, ve kterých není možné ani na jedné straně vyžadovat, aby pracovněprávní vztah pokračoval. V platnost vchází ve chvíli, kdy je jeho písemná forma s přesným a nezaměnitelným důvodem doručena druhé straně.

Důvody ze strany zaměstnavatele jsou:

 • Odsouzení zaměstnance za úmyslný trestní čin.
 • Hrubé porušení pracovní kázně.

Zaměstnanec může využít okamžitého zrušení za těchto událostí:

 • Neobdrží domluvenou odměnu (mzdu, plat) do 15 dnů od data splatnosti.
 • Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže dále vykonávat práci a zaměstnavatel pro něho nemá náhradní pozici.

Zrušení ve zkušební době

Zkušební doba je období, ve kterém mají obě strany možnost zjistit, zda nově uzavřený vztah naplňuje jejich očekávání. V tomto čase může zaměstnanec písemně ukončit pracovní poměr kdykoliv. Z jakékoliv příčiny, i bez ní. To samé platí pro zaměstnavatele, s malou výjimkou. Ten nesmí zrušit pracovní poměr v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Uplynutí sjednané doby

Pracovní poměr končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Jestliže není smluvně určen přesný čas, ale vykonání konkrétní práce, je zaměstnavatel povinen upozornit pracovníka na blížící se konec. Alespoň 3 dny předem.  

Smrt

Pracovněprávní vztah skončí smrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

Cizinci nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti

Zde pracovněprávní vztah zaniká i z těchto důvodů:

 • V den skončení povolení k pobytu.
 • Dnem vyhoštění z území Česka.
 • Uběhnutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání.

 Časté dotazy

Vytvořili jsme pro vás seznam otázek, se kterými se nejčastěji setkáváme.

 Může být žádost o ukončení pracovního poměru podána ústně?

Ať se jedná o dvoustrannou dohodu, jednostrannou výpověď, okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době – ve všech případech je potřeba písemná forma.

Jak mohu ukončit pracovní poměr okamžitě?

Okamžité ukončení proveďte písemně, jinak pracovní poměr stále trvá. Přesně udejte příčinu tak, aby ji nešlo zaměnit s jinou. Po podání se nedá důvod upravit.

Jak ukončit pracovní poměr dohodou?

Když chcete využít dohody ke skončení spolupráce, domluvte se s nadřízeným. Vysvětlete mu svoji situaci a poproste ho o ukončení pracovního vztahu tímto způsobem.

K ukončení pracovního poměru dohodou použijte vzor.

Jak podat výpověď?

Výpověď podejte písemnou formou. Ze strany zaměstnavatele je třeba udat důvod, který schvaluje zákoník práce.

Jak napsat výpověď?

K napsání univerzální výpovědi ze strany zaměstnance využijte vzor ukončení pracovního poměru. Dáváte výpověď například kvůli zhoršeným pracovním podmínkám? Tento důvod ve výpovědi uveďte. Při jeho prokázání máte nárok na odstupné. Pokud nárok na odstupné není, příčiny uvádět nemusíte.

Jestliže jste zaměstnavatel, ve výpovědi stručně a jasně charakterizujte fakta, která vás vedou ke skončení pracovního vztahu.

Jak oznámit výpověď?

Jedině písemnou formou.

Jaké potřebuji dokumenty k ukončení pracovního poměru?

Stačí vám dokument, který se vztahuje k určitému typu skončení spolupráce. Stáhněte si vzor dokumentu, který potřebujete.