Personalistický slovníček

Verze pro tisk

Personalistický slovníček


Assessment centrum je metoda založená na pozorování účastníků výběrového řízení v navozených modelových situacích a následném porovnání jejich znalostí, schopností a dovedností s požadavky na výkon konrétní pracovní pozice.
 
Agenturní zaměstnávání neboli dočasné přidělení je upraveno od konce roku 2004 změnou ZoZAM a ZP. Jedná se o zaměstnávání pracovníků prostřednictvím personální agentury, a to z různých důvodů. Zaměstnavatelem je v tomto případě personální agentura, klient, u něhož zaměstnanec fyzicky práci vykonává, je v postavení uživatele. Uživatel a zaměstnavatel musí dočasně přidělenému zaměstnanci společně zajisitit srovnatelné mzdové a pracovní podmínky, jako mají ostatní zaměstnanci uživatele na stejných pozicích (srovnatelní zaměstnanci). Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného Pokynu a po uzavření Dohody o dočasném přidělení s uživatelem a současně mívá s uživatelem uzavřenu obchodní smlouvu, která specifikuje finanční podmínky agenturního zaměstnávání (provizi).
 
Brigáda je dočasná pracovní příležitost, vyhledávaná za účelem přivýdělku především studenty nebo ostatními osobami, např. v období přestávky mezi dvěma pracovními poměry. Práce probíhá většinou na základě dohod mimo pracovní poměr - Dohoda o pracovní činnosti nebo Dohoda o provedení práce, podle typu brigády. Personální agentura může zprostředkovat práci formou Dočasného přidělení, kdy uzavře s pracovníkem Pracovní smlouvu nebo Dohodu o pracovní činnosti. Termín "brigáda" je neoficiální všeobecně vžitý pojem, který nenajdeme v žádném personálním ani mzdovém předpisu.
 
Campus recruiting je metoda získávání nastávajících absolventů vysokých škol přímo na místě půdy vysoké školy. Vysoká škola vytvoří vhodné podmínky pro to, aby se zástupci organizací mohli se studenty setkat a uspořádat jakési předběžné pohovory, při nichž studenti získají dostatečné množství informací o organizaci i o volných místech.
 
Curriculum vitae neboli životopis stručně a strukturovaně shrnuje dosavadní studijní a pracovní kariéru každého uchazeče o zaměstnání. Obsahuje základní osobní údaje a případně i reference. Je spolu s Motivačním dopisem zpravidla prvním kontaktem uchazeče s personalistou.
 
Dočasné přidělení neboli agenturní zaměstnávání je upraveno od konce roku 2004 novelou Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce. Jedná se o zaměstnávání pracovníků prostřednictvímpersonální agentury (viz Agenturní zaměstnávání).Dočasné přidělení je využíváno u dlohodobých pracovních pracovních poměrů, ale i jakojedna z forem dočasné výpomoci Temporary Help, kdy agentura zaměstnáv pracovním poměru pracovníky podle propozic klienta, zajistí srovnatelné podmínkys kmenovými zaměstnanci klienta v souladu se Zákoníkem práce a Zák. o zaměstnanosti.Ve vztahu k přidělenému zaměstnanci agentura zajišťuje především personálnía mzdovou agendu, uživatel naopak po dobu dočasného přidělení řídí, organizujea kontroluje práci dočasně přiděleného zaměstnance a zajišťuje bezpečnost a ochranuzdraví při práci. ">neboli agenturní zaměstnávání je upraveno od konce roku 2004 novelou Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce. Jedná se o zaměstnávání pracovníků prostřednictvím personální agentury (viz Agenturní zaměstnávání). Dočasné přidělení je využíváno u dlohodobých pracovních poměrů, ale i jako jedna z forem dočasné výpomoci Temporary Help, kdy agentura zaměstná v pracovním poměru pracovníky podle propozic klienta, zajistí srovnatelné podmínky s kmenovými zaměstnanci klienta v souladu se Zákoníkem práce a Zák. o zaměstnanosti. Ve vztahu k přidělenému zaměstnanci agentura zajišťuje především personální a mzdovou agendu, uživatel naopak po dobu dočasného přidělení řídí, organizujea kontroluje práci dočasně přiděleného zaměstnance a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 
Dovolená je určena k zotavení zaměstnance, jedná se o placené volno. Základní výměra dovolené činí nejméně 4 týdny. Dovolenou určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených, při stanovení rozvrhu je třeba přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a oprávněným zájmům zaměstnance.
 
Dohody mimo pracovní poměr jsou Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti. Dohodu o provedení práce je možno uzavřít, pokud její rozsah nepřesáhne u jednoho zaměstnavatele 150 hodin v roce (resp. součet hodin všech uzavřených dohod) a pokud se jedná o provedení jednorázového úkolu. Dohoda o provedení práce může být uzavřena i ústně. Dohoda o pracovní činnosti - rozsah dohody nemůže v průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby, musí být uzavřena písemně a musí obsahovat sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Na dohody mimo pracovní poměr se nevztahují všechna ustanovení Zákoníku práce, některá jsou z působnosti vyňata.
 
Empatie neboli schopnost vcítit se je jednou ze základních vlastností každého personalisty. Nejen při pohovoru s uchazečem o práci, ale i při jednání se zadavatelem je třeba, aby personalista rozpoznal i nevyřčené požadavky a představy každé ze stran a dokázal tak lépe spojit volné místo s vhodným uchazečem o práci.
 
Fakturační cena v personální agentuře většinou zahrnuje náklady na zrostředkování pracovníka, tj. kompletní výběrové řízení a dále mzdové náklady dočasně přiděleného pracovníka včetně sjednané odměny agentuře. Fakturační cena může mít různé formy, od jednotkové, procentní až po paušální částku, podle dohody sjednané s klientem.
 
Garance za doporučeného uchazeče je samozřejmostí u všech služeb poskytovaných personální agenturou. Například u služby Recruitment se jedná o garance v řádu měsíců za doporučeného kandidáta. Garanční plnění probíhá formou náhrady kandidáta či vrácením poměrné části úplaty.
 
Grafologie je jednou z okrajových forem testů - rozbor písma uchazeče.
 
Halo efekt vychází z anglického výrazu pro svatozář. Hodnotitel se nechá unést některým pozitivním či negativním rysem hodnoceného (první dojem, vystupování, vzhled, výsledky v případě nějaké třeba i ojedinělé složky pracovního výkonu apod.) a pod tímto vlivem hodnotí i ostatní vlastnosti či složky pracovního výkonu pracovníka.
 
Headcount označuje počet zaměstnanců firmy, zároveň však i počet volných míst k obsazení, resp. určuje finanční strategie při nárůstu počtu zaměstnanců - př. 5 volných headcountů představuje možnost obsazení 5 volných míst ve firmě. Nedostatek headcountů naopak vede k využití služby Outsourcing.
 
Inzerce v tištěných či virtuálních médiích je hlavním odrazovým můstkem personalistů při hledání vhodných kandidátů na volné pracovní pozice. Reakcí uchazeče by mělo být zaslání Motivačního dopisu a Curriculum vitae na kontaktní adresy uvedené v inzerci.
 
Kartotéka kandidátů je nepostradatelným pomocníkem každého personalisty. Obsahuje osobní složky (CV, korespondence, výsledky testů, charakteristika) kandidátů, kteří již prošliVýběrovým řízením nebo na vhodnou nabídku stále čekají.
 
Loajalita personalisty k zadavateli i k uchazeči, loajalita zaměstnance k zaměstnavateli je cennou devizou na trhu práce. Vypovídá o profesionalitě, zkušenostech a zodpovědném přístupu všech zúčastněných stran ve Výběrovém řízení.
 
Motivační dopis je spolu s životopisem - Curriculum vitae - prvním kontaktem uchazeče o zaměstnání s personalistou. Měl by zmiňovat důvody, pro které se kandidát o místo zajímá, příp. další informace, které nejsou uvedeny v životopise a chce je zdůraznit.
 
Mzda je formou ocenění výsledků práce pracovníka, jedná se o peněžité plnění zaměstnavatele v podnikatelské sféře. Mezi nejčastější mzdové formy patří: časová mzda (většinou hodinová nebo měsícní mzda, sjednaná předem), úkolová mzda (pracovník je odměňován určitou částkou za jednotku práce, kterou odvede) a podílová nebo provizní mzda (uplatňována především v obchodních společnostech, kdy odměna pracovníka je zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství). Mzda je vyplácena za práci v pracovním poměru, v mimopracovních poměrech (dohoda o činnosti, dohoda o provedení práce) se nejedná o mzdu, ale odměnu z dohody.
 
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu.
 
Náplň práce patří k základní charakteristice volného pracovního místa. Je často stručně zmiňována už v inzerci. Je v zájmu každého personalisty či konzultanta zjistit od zadavatele co nejvíce informací a předat je uceleně uchazeči o místo. Ten má poté možnost si je ujasnit a rozšířit při osobním pohovoru se zadavatelem.
 
Outsourcing je jedna z forem dočasné výpomoci Temporary Help, kdy agentura poskytne uživateli možnost využití externích pracovních sil.
 
Pohovor je prvním osobním kontaktem s personalistou. Stejně důležitá jako obsah odpovědí na otázky je i jejich forma. Vyplatí se odpovíat stručně a jasně, upřimně a sebejistě, nebát se očního kontaktu s tázajícím. Přirozené a zdvořilé jednání získává sympatie. Naopak nejisté vystupování a rozpačitá gesta budí nedůvěru a snižují šanci na získání pracovního místa. Nejlepší cesta k úspěchu je zůstat svůj.
 
Pracovní cesta je cesta k plnění pracovních úkolů na základě cestovního příkazu zaměstnavatele, v němž je určen dopravní prostředek, účel cesty, doba trvání cesty a podobně. Zaměstnanec na pracovní cestě má nárok na cestovní náhrady.
 
Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí obsahovat předepsané náležitosti a musí být uzavřena písemně. Zaměstnance v pracovním poměru pobírá za výkon své práce mzdu (v rozpočtové sféře plat). Pracovní poměr je možné sjednat na dobu neurčitou nebo určitou, pro zaměstnance i zaměstnavatele z něho vyplývají různé povinnosti.
 
Pracovní řád je zvláštním druhem interního předpisu zaměstnavatele, upravuje specifické podmínky u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.
 
Pracovní výkaz může mít v různých organizacích různé formy. Je dokladem pracovníka o odpracované době, splněném úkolu a podobně.V personální agentuře potvrzuje dočasně přidělenému pracovníkovi pracovní výkaz klient - uživatel. Pracovní výkaz potom slouží jako podklad pro zúčtování mzdy a následně fakturaci za poskytnuté služby.
 
Recruitment neboli nábor zaměstnanců . Agentura vyhledá kvalitní zaměstnance do stálého pracovního poměru podle představ klienta, ušetří čas i peníze vynakládané během Výběrových řízení, nabídne profesionální poradenství i nadstandardní garance za doporučené uchazeče. Profesionální konzultanti čerpají z široké databáze - Kartotéky, opírají se o inzerci v tištěných i virtuálních médiích. Všichni uchazeči jsou osobně prověření a testováni. Obsazují se volná míésta z celého spektra trhu práce, od dělnických pozic přes administrativu a střední management až po posty nejvyšší.
 
Testy osobnostní, psychologické a jazykové charakterizují osobnost uchazeče o zaměstnání a pomáhají personalistovi s určením co nejvhodnějšího uplatnění pro daného kandidáta.
 
Uživatel je klient, který využívá agenturního zaměstnávání, pracují u něho zaměstnanci dočasněpřidělení k výkonu práce personální agenturou. Uživatel nemůže vůči zaměstnancičinit právní úkony, avšak ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontrolujejeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří přiznivé pracovní podmínky a zajišťujebezpečnost a ochranu zdraví při práci. ">je klient, který využívá agenturního zaměstnávání, pracují u něho zaměstnanci dočasně přidělení k výkonu práce personální agenturou. Uživatel nemůže vůči zaměstnanci činit právní úkony, avšak ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří přiznivé pracovní podmínky a zajišťujebezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 
Údaje osobní Personalista pracuje s citlivými informacemi, musí zaručit, že tyto informace nebudou zneužity. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů každý uchazeč dává souhlas se zpracováním svých osobních dat. Podle zákona má Agentura povinnosti "správce". Je tedy registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a má zákonem stanovené povinnosti ohledně zabezpečení a likvidace.
 
Výběrové řízení je proces, ve kterém se hledá vhodný kandidát na volné pracovní místo, ať už prostřednictvím personální agentury nebo je řízení vypsáno přímo Zaměstnavatelem. Každé výběrové řízení má tři základní fáze - inzerce, selekce životopisů uchazečů a osobní pohovory ve dvou až čtyřech kolech.
 
Workshop neboli pracovní diskuze či seminář, vyžadující aktivní zapojení všech zúčastněných, vedoucí k hlubšímu porozumění daného problému a utřídění myšlenek jeho aktérů.
 
Zaměstnavatel je firma, společnost, fyzická osoba poskytující pracovní příležitosti, tedy zaměstnání. Uchazeči o práci se v pracovněprávních vztazích (na základě pracovních smluv nebo dohod konaných mimo pracovní poměr) stávají zaměstnanci. Jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti upravuje Zákoník práce.